Lees hier de voorwaarden van Date2shine

 

 

Inleiding Gebruiksvoorwaarden en Privacy policy

 

Fijn dat u, jij, zich gaat aanmelden bij Date2Shine!

Voor het maken van goede afspraken met betrekking tot het

gebruik van deze site zijn hieronder bepalingen opgesteld voor Gebruiksvoorwaarden en Privacy policy.Het doel hiervan is dat niemand misbruik kan maken van deze mooie site.

Door deze akkoord-verklaring willen wij o.a. bereiken dat de leden met respect voor elkaar omgaan en vertrouwelijk elkaars gegevens gebruiken.

Verder hecht het team Date2Shine er veel waarde aan dat het een gezellige, interessante site kan zijn voor velen en dat de leden er ook op die manier mee omgaan, met een vriendelijke, warme, christelijke benadering van elkaar!

Een hartelijke groet van

team Date2Shine!

 

 

Waarom lid worden?


Je kunt Date2shine vijf dagen geheel gratis uitproberen. Het gratis lidmaatschap verloopt automatisch en verplicht je tot helemaal niets. Wanneer je de volledige functies van het lidmaatschap wil blijven gebruiken, dien je een betaald lidmaatschap te nemen.

 

​Gebruiksvoorwaarden en privacy policy Date2Shine.nl

 

 1. Privacy policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij besteden veel zorg aan de beveiliging van de website, zowel technisch, organisatorisch en inhoudelijk. Email-adressen en IP-gegevens worden niet aan andere gebruikers verstrekt. Wij zijn wel gerechtigd om toegang te verkrijgen tot privé-chats indien wij daartoe genoodzaakt zijn in verband met ongewenst gedrag van de gebruikers van onze website. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de levering van onze diensten noodzakelijk is. In de gebruiksvoorwaarden zijn eveneens bepalingen opgenomen die gebruikers verplichten zich te houden aan een vertrouwelijke omgang van de gegevens van gebruikers onderling.

Date2Shine zal uw persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. Derden kunnen slechts kennisnemen van uw persoonlijke gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van tussen u en Date2Shine gesloten overeenkomsten. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten. Voor een optimaal gebruik van onze diensten raden wij u aan deze toe te laten. Cookies worden dus niet gebruikt om gebruiksprofielen op te stellen of uw surf- en zoekgedrag te volgen teneinde commerciële doelen te dienen. Nieuwsbrieven worden af en toe naar uw emailadres verstuurd.

Voor het sluiten van een overeenkomst op onze website is vereist een opgave van een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, almede uw geslacht, geboortedatum, interesses, provincie, woonplaats, en e-mailadres. Alle gegevens worden gebruikt en opgeslagen om u als gebruiker te kunnen identificeren.

Betaling zal via electronische weg op de site plaatsvinden, door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw betaalgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Ook uw overige persoonlijke gegevens worden bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van onze diensten noodzakelijk is, dan wel voor zolang een wettelijk voorschrift ons daartoe verplicht.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Date2Shine dan kunt u middels de contactgegevens op onze website contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

 1. Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1               Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. D2S: Date2shine, de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57098093.

 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die door registratie op de website een overeenkomst met D2S tot stand brengt.

 3. Website: de website van D2S: www.date2shine.nl waarop de gebruiker zich voor gebruikmaking van de diensten van D2S registreert.

 4. Overeenkomst: de tussen D2S en de gebruiker tot stand gekomen overeenkomst, welke omvat het geheel van rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en D2S toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, waaronder het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2               Algemene bepalingen en doelstellingen van D2S

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen D2S en de gebruiker.

 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 3. De diensten van D2S zijn bedoeld voor christenen die sociale contacten zoeken met geloofsgenoten voor dating, vriendschap, delen van interesses en visie op het geloof en de maatschappij. De gebruiker kan contacten leggen door middel van chatten in openbare en privéruimten op de website, alsmede door het plaatsen van berichten op het forumgedeelte van de website.

 4. Door registratie op de website kan de gebruiker een persoonlijk profiel samenstellen. Het profiel bestaat uit persoonsgegevens van de gebruiker en andere informatie ten aanzien van zijn persoon, zoals uiterlijke kenmerken, interesses en foto’s.

Artikel 3               Aanbod, totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

 1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie op de website vereist. Bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden en de in dit document weergegeven privacy policy.

 2. Voor registratie dienen correct en volledig te worden verstrekt, een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, almede het geslacht, de geboortedatum, interesses, provincie, woonplaats en het e-mailadres van de gebruiker. Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd, beschikt de gebruiker over een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot het voor geregistreerde gebruikers bestemde gedeelte van de website.

 3. Voor inschrijving is vereist dat de gebruiker het christelijke geloof aanhangt en minimaal de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.

 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de gebruiker door D2S langs elektronische weg is bevestigd.

 5. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Alle handelingen die op het profiel van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

 6. D2S is gerechtigd het wachtwoord van de gebruiker te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de website. Van een gewijzigd wachtwoord doet D2S zo spoedig mogelijk mededeling aan de gebruiker.

 7. De gebruiker maakt nimmer aanspraak op een bepaalde gebruikersnaam of wachtwoord. Het gebruik van beledigende, aanstootgevende of andere in redelijkheid onbetamelijke gebruikersnamen zijn verboden, zulks ter beoordeling van D2S. Bovendien zijn gebruikersnamen verboden die links aanduiden naar internetpagina’s en gebruikersnamen die bepaalde rechten van een andere gebruiker voorwenden. D2S is te allen tijde bevoegd ongeoorloofde gebruikersnamen te weigeren, dan wel het bijbehorende profiel te blokkeren of te verwijderen.

 8. De gebruiker is te allen tijde bevoegd zijn registratie ongedaan te maken, op de daartoe door D2S voorgeschreven wijze. Indien de gebruiker zijn registratie ongedaan maakt, kan hij gedurende vier maanden geen nieuwe overeenkomst tot stand brengen.

 9. D2S is gerechtigd de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de gevallen als bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

 10. In geval van beëindiging van de overeenkomst, is D2S niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de beëindiging van de overeenkomst in het geheel niet aan de gebruiker kan worden toegerekend.

 11. Na totstandkoming daarvan vangt D2S direct aan met de uitvoering van de overeenkomst. Dientengevolge is op grond van artikel 7:46i lid 5, Burgerlijk Wetboek het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46d, Burgerlijk Wetboek, niet op de dienstverlening van D2S van toepassing.

Artikel 4               Inhoud van de overeenkomst

 1. Indien de gebruiker een kosteloos proefabonnement wordt aangeboden, is de gebruiker niet gerechtigd hiervan binnen een maand nog eens één keer gebruik te maken. De boete bedraagd 100 EUR

 2. Het is de gebruiker uitsluitend toegestaan om een foto van zijn eigen persoon op de website te plaatsen. D2S behoudt zich het recht voor de door gebruikers geplaatste foto’s te controleren,  te weigeren of te verwijderen.

 3. D2S behoudt zich het recht voor de op het profiel van de gebruiker geplaatste teksten, alsmede de op de website geplaatste berichten in te korten of anderszins te wijzigen. D2S behoudt zich tevens het recht voor profielen en/of berichten te weigeren of te verwijderen.

 4. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de website geplaatste informatie.

 5. De gebruiker staat ervoor in dat de door hem verstrekte en op de website geplaatste gegevens geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De gebruiker vrijwaart D2S van alle aanspraken van derden ter zake.

 6. De gebruiker zal de diensten van D2S uitsluitend voor zichzelf en niet voor een derde gebruiken.

Artikel 5               Aanpassingen van de website en beëindiging diensten

 1. D2S is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht de toegang tot de website en de daarop aangeboden inhoud, services en diensten te beperken of aan te passen.

 2. Voorts is D2S te allen tijde bevoegd de toegang tot de website, de aangeboden services en diensten tijdelijk of blijvend stop te zetten. In het laatste geval maakt de gebruiker aanspraak op evenredige restitutie van verrichte betalingen.

 3. Kosteloze services en diensten die geen noodzakelijk verband houden met een betaald aanbod kunnen te allen tijde, zonder recht op restitutie van verrichte betalingen, door D2S worden stopgezet.

Artikel 6               Misbruik

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan:

 • het opzettelijk invoeren van incorrecte en misleidende informatie;

 • het promoten van andere websites;

 • het inbreuk maken op de software of systemen van D2S;

 • het, ten aanzien van de website, opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten;

 1. Het is de gebruiker verboden de website te gebruiken of te laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. de volgende handelingen begrepen:

 • het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van D2S of derden;

 • het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;

 • de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidmateriaal, waaronder racistische uitingen, porno, crimineel dataverkeer, seksueel getinte uitingen en zgn. "mailbommen": computervredebreuk ("hacken") middels de systemen van D2S.

 • het verspreiden van virussen, wormen et cetera die de werking van de website en services kunnen beïnvloeden.

 1. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website te gebruiken voor het promoten van diensten of producten van zichzelf of derden, al dan niet met een commercieel oogmerk, tenzij D2S hier uitdrukkelijk mee instemt. Het plaatsen van verwijzingen naar andere websites is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van D2S.

 2. Voorts is het de gebruiker niet toegestaan persoonlijke gegevens van andere gebruikers of welke derden dan ook aan derden te verstrekken of te gebruiken voor het versturen van mailings.

 3. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van anderen.

 4. Het is de gebruiker verboden bedreigende, racistische, intimiderende of andere onbetamelijke uitingen middels het chat- en forumgedeelte van de website te verspreiden.

 5. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel geeft D2S het recht het profiel van de gebruiker tijdelijk of blijvend te sluiten. In het laatste geval wordt de gebruiksovereenkomst met directe ingang ontbonden zonder dat de gebruiker aanspraak maakt op restitutie van verrichte betalingen.

Artikel 7               Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door D2S vermelde bedragen in euro’s en inclusief BTW.

 2. Door de gebruiker aan D2S verschuldigde vergoedingen dienen te worden voldaan middels vooruitbetaling op de website.

 3. D2S is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan op het moment dat de vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid volledig is voldaan.

Artikel 8               Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van D2S is elke aansprakelijkheid van D2S uitgesloten. In het bijzonder is D2S niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de gevallen bedoeld in de volgende leden van dit artikel.

 2. D2S is niet aansprakelijk voor, door gebruikers, onjuist verstrekte (profiel)gegevens.

 3. De gebruiker is jegens D2S aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van D2S, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden.

 4. D2S spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en de services te optimaliseren. Echter kan D2S niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen op de website probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van D2S ter zake is uitgesloten.

 5. D2S is te allen tijde bevoegd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van D2S of derden. Alle aansprakelijkheid van D2S ter zake is uitgesloten.

 6. D2S is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de website. Voorts is D2S niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.

 7. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker D2S van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

 8. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. D2S heeft geen zeggenschap over deze websites. D2s is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

 9. D2S heeft een faciliterende functie voor vriendschappelijke contacten en dating. D2S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van een gebruiker jegens een andere gebruiker of het niet tot stand komen van vriendschappen of dates, noch voor de inhoud van profielen, berichten en chatgesprekken.

 10. D2S spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. D2S is echter niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker verstrekte gegevens.

Artikel 9               Geheimhouding

De gebruiker begrijpt dat hij in het kader van de overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere gebruikers en D2S. De gebruiker is verplicht tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. De gebruiker zal de hierbedoelde gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker c.q. D2S. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt de persoonsgegevens van gebruikers die op welke wijze dan ook op de website zijn geplaatst.

Artikel 10            Intellectueel eigendom

Alle databank-, merk-, auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom op formats, software, de domeinnaam van D2S, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan D2S of haar licentiegevers. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te verwerken, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden. Dit houdt tevens in dat het de gebruiker, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D2S, niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en/of te hergebruiken en niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 11            Slotbepalingen

 1. D2S is te allen tijde bevoegd de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking daarvan.

 2. De gebruiker is er verantwoordelijk voor D2S zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een wijziging in het door hem opgegeven e-mailadres. Indien de gebruiker ter zake nalatig is, worden verkeerd geadresseerde mededelingen van D2S verondersteld door de gebruiker te zijn ontvangen.

 3. Op de gebruiksovereenkomst en de daaruit, tussen partijen, voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.